141

สอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทร 053-873490 ต่อ 117, 153 โทรสาร 053-873490 ต่อ 200