ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน
ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ตลาดซื้อขายไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน กระดานถาม-ตอบ ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน บทเรียนออนไลน์ ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน คนเลี้ยงไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน รายงานวิจัย

ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน

+ หน้าแรก
+ การจำแนกสายพันธุ์ไส้เดือนดิน
+ ลักษณะทั่วไปของไส้เดือนดิน
+ วงจรชีวิตของไส้เดือนดิน
+ ระบบนิเวศ การแพร่กระจายพันธุ์ และพฤติกรรมของไส้เดือนดิน
+ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อไส้เดือนดิน
+ บทบาทของไส้เดือนดิน
+ บทบาทของไส้เดือนดินต่อการกำจัดขยะอินทรีย์ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
+ การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
+ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน
+ โปรตีนจากไส้เดือนดิน และการนำไปใช้ประโยชน์

 


thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction

thailand auction

การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน

ปัจจุบันเทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินมีด้วยกันหลายรูปแบบ ตั้งแต่การใช้วิธีการที่ง่ายที่สุดโดยการกองกับพื้น จนถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตคือการควบคุมการผลิตโดยอัตโนมัติ ซึ่งใช้เครื่องจักรในการผลิตทดแทนแรงงานจากคน ซึ่งประเทศในแถบอเมริกาและยุโรป รวมถึงออสเตรเลีย ได้มีการวิจัยและผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินมานานแล้ว จึงมีการใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการผลิตซึ่งจะสามารถกำจัดขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยหมักได้ครั้งละปริมาณมาก แต่ประเทศที่กำลังพัฒนาโดยมากจะเริ่มจากการผลิตในรูปแบบที่ง่าย และลงทุนน้อย ในการผลิตต้องวางแผนก่อนการผลิต ดังนี้
1. เลือกสายพันธุ์ไส้เดือนดินที่จะนำมาใช้ในการผลิต ซึ่งในประเทศไทยสายพันธุ์ที่เหมาะสม คือ Pheretima peguana )
2. จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับไส้เดือนดินสายพันธุ์ที่เลือก ซึ่งต้องเป็นบริเวณที่น้ำไม่ท่วมขัง ใกล้กับแหล่งขยะอินทรีย์ การระบายอากาศดี ไม่ใกล้แหล่งชุมชนมาก
3. ศึกษาอาหารของไส้เดือนดินสายพันธุ์ที่เลี้ยง โดยส่วนมากจะเป็นเศษขยะอินทรีย์ที่เหลือทิ้งจากบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และมูลสัตว์ต่างๆ
4. เลือกรูปแบบการผลิต โดยดูถึงความคุ้มทุน ควรทดลองเริ่มในปริมาณน้อยๆ ก่อนให้เกิดความชำนาญแล้วจึงขยายขนาดการผลิตให้ใหญ่ขึ้น
5. จัดหาแหล่งอาหาร ทราบถึงแหล่งขยะอินทรีย์ที่จะนำมาใช้เลี้ยงไส้เดือนดินที่แน่นอนแล้วจึงเริ่มการเลี้ยงจะมีความเสี่ยงน้อยกว่า
6. ศึกษาวิธีการนำปุ๋ยหมักไส้เดือนดินไปใช้ โดยนำมูลไส้เดือนดินที่ได้มาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารพืช และทดสอบนำไปใช้กับพืชปลูก
7. ศึกษาวิธีการเก็บผลผลิต ทั้งปุ๋ยและตัวของไส้เดือนดินด้วย โดยมากจะใช้วิธีการปล่อยให้ บ่อเลี้ยงมีปริมาณความชื้นในบ่อลดลง ให้ไส้เดือนดินเคลื่อนย้ายลงไปด้านล่างแล้วจึงขน ย้ายปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่อยู่ชั้นบนซึ่งไม่มีตัวไส้เดือนดินบนอยู่ออกมา สำหรับตัว ไส้เดือนดินจะนำมูลที่ผสมกับตัวไส้เดือนดินมาเข้าเครื่องร่อนคัดแยก หรือ ใช้แสงไล่ให้ ไส้เดือนดินหนีลอดผ่านตะแกรงลงไปยังภาชนะด้านล่างthailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
earthworm