ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน
ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ตลาดซื้อขายไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน กระดานถาม-ตอบ ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน บทเรียนออนไลน์ ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน คนเลี้ยงไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน รายงานวิจัย

ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน

+ หน้าแรก
+ การจำแนกสายพันธุ์ไส้เดือนดิน
+ ลักษณะทั่วไปของไส้เดือนดิน
+ วงจรชีวิตของไส้เดือนดิน
+ ระบบนิเวศ การแพร่กระจายพันธุ์ และพฤติกรรมของไส้เดือนดิน
+ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อไส้เดือนดิน
+ บทบาทของไส้เดือนดิน
+ บทบาทของไส้เดือนดินต่อการกำจัดขยะอินทรีย์ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
+ การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
+ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน
+ โปรตีนจากไส้เดือนดิน และการนำไปใช้ประโยชน์

 


thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction

thailand auction

บทบาทของไส้เดือนดิน

จากการสันนิษฐานส่วนใหญ่ ไส้เดือนดินจะถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่เป็นประโยชน์มากกว่าสัตว์ที่เป็นโทษต่อมนุษย์ โดยไส้เดือนดินมีส่วนช่วยทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น จากการชอนไชทำให้เกิดรูใต้ดิน ทำให้ดินร่วนซุย การระบายน้ำและอากาศดีขึ้น และช่วยแพร่กระจายเชื้อจุลินทรีย์ดิน นอกจากนี้ยังพบว่าไส้เดือนดินมีประโยชน์ต่อพืชในด้าน ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชด้วย และบทบาทใหม่ของไส้เดือนดินในปัจจุบัน คือ การเป็นดัชนีที่มีชีวิต (Bio – Index) ในการชี้วัดถึงการปนเปื้อนของสารพิษต่างๆ ในดินเนื่องจากไส้เดือนดินมีไขมันที่สามารถดูดซับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชบางกลุ่มที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ในภายหลัง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในดินได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตความอุดมสมบูรณ์ของดินได้จากการเข้าอยู่อาศัยของไส้เดือนดินโดยดินที่มีสภาพเป็นดินทราย ดินเหนียวจัด ที่ระบายน้ำไม่ดี แปลงปลูกที่มีสัตว์เข้าเหยียบย่ำจนเกิดเลน หรือมีรถแทรคเตอร์ขนาดใหญ่เข้าทำการเตรียมพื้นที่บ่อย หรือดินที่มีการพ่นสารเคมีกำจัดแมลงและวัชพืชในปริมาณมาก มักจะไม่พบไส้เดือนดินอาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ แสดงว่าดินต่างๆ ดังกล่าวเป็นดินที่มีสภาพไม่ดีต้องเร่งทำการปรับปรุง แต่อย่างไรก็ตามนอกจากการกล่าวถึงไส้เดือนดินในด้านที่เป็นประโยชน์แล้ว ก็มีการกล่าวถึงไส้เดือนดินในด้านลบด้วยเช่นกัน แต่มีส่วนน้อยที่กล่าวถึงไส้เดือนดินในด้านนี้ ซึ่งกล่าวกันว่าไส้เดือนดินเป็นศัตรูต่อพืชคือ เป็นพาหะนำพาเชื้อโรคพืช และทำให้ดินพังทลายเป็นต้นthailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
earthworm