ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน
ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ตลาดซื้อขายไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน กระดานถาม-ตอบ ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน บทเรียนออนไลน์ ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน คนเลี้ยงไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน รายงานวิจัย

ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน

+ หน้าแรก
+ การจำแนกสายพันธุ์ไส้เดือนดิน
+ ลักษณะทั่วไปของไส้เดือนดิน
+ วงจรชีวิตของไส้เดือนดิน
+ ระบบนิเวศ การแพร่กระจายพันธุ์ และพฤติกรรมของไส้เดือนดิน
+ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อไส้เดือนดิน
+ บทบาทของไส้เดือนดิน
+ บทบาทของไส้เดือนดินต่อการกำจัดขยะอินทรีย์ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
+ การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
+ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน
+ โปรตีนจากไส้เดือนดิน และการนำไปใช้ประโยชน์

 


thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction

thailand auction

ระบบนิเวศ การแพร่กระจายพันธุ์ และพฤติกรรมของไส้เดือนดิน

ระบบนิเวศนั้นมีความสัมพันธ์กับการแพร่กระจายตัวของไส้เดือนดินทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสภาพอากาศที่แตกต่างกันเช่น พื้นที่ในเขตร้อน เขตอบอุ่นและเขตหนาว ลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน เช่น พื้นที่สูง (ภูเขา) พื้นที่ราบ รวมถึงพื้นที่ ที่มีน้ำท่วมขัง แห้งแล้ง ตลอดจนกำแพงธรรมชาติ อาทิเช่น ทะเล มหาสมุทร ทะเลทรายและแม่น้ำเป็นต้น ซึ่งปัจจัยข้างต้นมีผลอย่างยิ่งต่อการกระจายพันธุ์ของไส้เดือนดิน โดยเป็นตัวกำหนดและควบคุมชนิดของสายพันธุ์ ปริมาณและการกระจายพันธุ์ของไส้เดือนดิน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการแพร่กระจายพันธุ์ของไส้เดือนดินในกลุ่มเพอริคริน(Perigrine) นั้นก็คือ มนุษย์ เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การเกษตรกรรม การปรับพื้นที่ รวมถึงการเคลื่อนย้ายดิน การใช้พื้นที่ในการสร้างอาคารบ้านเรือน หรือ ค้าขายระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดการ เคลื่อนย้ายดินและต้นไม้ซึ่งมีตัวไส้เดือนดินติดไปด้วย และการนำเข้าสายพันธุ์ไส้เดือนดินเพื่อใช้ในการวิจัย หรือใช้ทางการค้า ก็เป็นต้นเหตุของการแพร่กระจายตัวของไส้เดือนดินด้วย
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันดังกล่าว ส่งผลให้ไส้เดือนดินที่แพร่กระจายพันธุ์อยู่บริเวณนั้นมีลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป โดยพฤติกรรมหลายๆ อย่างของไส้เดือนดินพบว่า มีผลมาจากปัจจัยแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้นเช่น สภาพพื้นที่ ฤดูกาล และสภาพของแหล่งที่อยู่ โดยพฤติกรรมต่างๆ เหล่านั้นมักเกิดขึ้นเพื่อการดำรงชีวิตให้รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งสิ้น ในการสำรวจการแพร่กระจายพันธุ์ของไส้เดือนดิน ที่ให้ทราบถึงชนิดของสายพันธุ์ ปริมาณ ตลอดจนการกระจายพันธุ์ของไส้เดือนดินแต่ละชนิด สามารถทำการตรวจวัดโดยวิธีการประเมินประชากรไส้เดือนดิน ด้วยวิธีต่างๆ ทั้งทางวิธีกล ทางเคมี และทางกายภาพ เช่น การนับด้วยมือ การใช้สารเคมี การใช้ความร้อน และการใช้ไฟฟ้ากระตุ้น เป็นต้นthailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
earthworm