ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน
ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ตลาดซื้อขายไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน กระดานถาม-ตอบ ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน บทเรียนออนไลน์ ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน คนเลี้ยงไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน รายงานวิจัย

ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน

+ หน้าแรก
+ การจำแนกสายพันธุ์ไส้เดือนดิน
+ ลักษณะทั่วไปของไส้เดือนดิน
+ วงจรชีวิตของไส้เดือนดิน
+ ระบบนิเวศ การแพร่กระจายพันธุ์ และพฤติกรรมของไส้เดือนดิน
+ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อไส้เดือนดิน
+ บทบาทของไส้เดือนดิน
+ บทบาทของไส้เดือนดินต่อการกำจัดขยะอินทรีย์ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
+ การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
+ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน
+ โปรตีนจากไส้เดือนดิน และการนำไปใช้ประโยชน์

 


thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction

thailand auction

หนังสือไส้เดือนดินฉบับสมบูรณ์
...เนื้อหากล่าวถึงลักษณะโดยทั่วไปของไส้เดือน วิธีการเลี้ยงไส้เดือน การใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ และเนื้อหาสาระอื่นๆ อีกมากมายกว่า 259 หน้า ราคา 300 บาท
VCD เทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์
...วิซีดีชุดนี้ ได้นำเสนอถึงกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ทั้งในระดับชุมชน และระดับครัวเรือน ประกอบด้วยเนื้อหา ด้านการสร้างโรงเรือน การเลี้ยง การผลิต รวมถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตไว้อย่างละเอียด ซึ่งนำเสนอในรูปแบบภาพประกอบ เสียงบรรยาย ที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย ความยาม : 22.00 นาที สามารถเปิดได้กับคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่นวีซีดีทุกชนิด จำหน่ายราคา 100 บาท
E-book การผลิตปุ๋ยหมักจากไส้เดือนดิน
...ประกอบด้วยเกมส์ไส้เดือนดิน เนื้อหาที่กล่าวถึงไส้เดือนดินนานาชาติ ลักษณะทั่วไปและการจำแนกไส้เดือนดิน การใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดิน การเลี้ยงไส้เดือนดิน ไส้เดือนดิน -กำจัดขยะและผลิตปุ๋ย จำหน่ายราคา 150 บาท
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการเรียน
Hardware : Celeron 500 MHz ขึ้นไป หน่วยความจำ 128 MB ขึ้นไป ความละเอียดหน้าจอ 16 bit ,Sound card Modem 56 Kbps หรือ LAN 10-100 Mbps
Software : Windowa 98 ขึ้นไป Browser : Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
Plug-in : Windows Media Player .Macromedia Flash 8,MathType Player

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ 053-873-490 ต่อ107,200 (แฟกซ์) ในเวลาราชการthailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
earthworm